Dokumenti

Zakoni :

Zakon o vodama (NN 153/09NN 56/13)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09NN 56/13)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 
Zakon o pravu na pristup informacijama 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
Zakon o javnoj nabavi

Pravilnici: